Traditional

永遇樂 此下原有滿江紅昨夜嫦娥一首未註名

行也無憂,坐也無悶,長安長樂。
息息綿綿,朝朝暮暮,保養神珠一顆。
閑是閑非,莫*莫采,大忌競爭人我。
滅無明,心似寒灰,便是道人功果。
猿兒不走,馬兒捉住,龍虎定中交媾。
陽降陰升,日來月往,爐煉長生藥。
抽添鼎內,不須炊*,自有九陽真火。
霜心子,明把天機,與君

Simplified

永遇乐 此下原有满江红昨夜嫦娥一首未注名

行也无忧,坐也无闷,长安长乐。
息息绵绵,朝朝暮暮,保养神珠一颗。
闲是闲非,莫*莫采,大忌竞争人我。
灭无明,心似寒灰,便是道人功果。
猿儿不走,马儿捉住,龙虎定中交媾。
阳降阴升,日来月往,炉炼长生药。
抽添鼎内,不须炊*,自有九阳真火。
霜心子,明把天机,与君

Pronunciation

yǒng yù lè cǐ xià yuán yǒu mǎn jiāng hóng zuó yè cháng é yī shǒu wèi zhù míng

xíng yě wú yōu , zuò yě wú mèn , cháng ān cháng lè 。
xī xī mián mián , zhāo zhāo mù mù , bǎo yǎng shén zhū yī kē 。
xián shì xián fēi , mò ê mò cǎi , dà jì jìng zhēng rén wǒ 。
miè wú míng , xīn sì hán huī , biàn shì dào rén gōng guǒ 。
yuán ér bù zǒu , mǎ ér zhuō zhù , lóng hǔ dìng zhōng jiāo gòu 。
yáng jiàng yīn shēng , rì lái yuè wǎng , lú liàn cháng shēng yào 。
chōu tiān dǐng nèi , bù xū chuī ê, zì yǒu jiǔ yáng zhēn huǒ 。
shuāng xīn zǐ , míng bǎ tiān jī , yǔ jūn

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.