Traditional

永遇樂

才過元宵,又經四日,門設弧矢。
信道長庚,當年降瑞,緣是誕生李。
蔥蔥佳氣,今朝重見,洋溢門庭多喜。
這英賢,文章冠世,取青拾芥難比。
那堪綠鬢,朱顏年少,暫試牛刀百裏。
迤邐黃堂,平章風月,見說清如水。
彩庭蘭玉,森然挺特,捧獻椒觴歸美。
願從今,增崇福壽,川流山峙。

Simplified

永遇乐

才过元宵,又经四日,门设弧矢。
信道长庚,当年降瑞,缘是诞生李。
葱葱佳气,今朝重见,洋溢门庭多喜。
这英贤,文章冠世,取青拾芥难比。
那堪绿鬓,朱颜年少,暂试牛刀百里。
迤逦黄堂,平章风月,见说清如水。
彩庭兰玉,森然挺特,捧献椒觞归美。
愿从今,增崇福寿,川流山峙。

Pronunciation

yǒng yù lè

cái guò yuán xiāo , yòu jīng sì rì , mén shè hú shǐ 。
xìn dào cháng gēng , dāng nián jiàng ruì , yuán shì dàn shēng lǐ 。
cōng cōng jiā qì , jīn zhāo zhòng jiàn , yáng yì mén tíng duō xǐ 。
zhè yīng xián , wén zhāng guān shì , qǔ qīng shí jiè nán bǐ 。
nà kān lǜ bìn , zhū yán nián shǎo , zàn shì niú dāo bǎi lǐ 。
yǐ lǐ huáng táng , píng zhāng fēng yuè , jiàn shuō qīng rú shuǐ 。
cǎi tíng lán yù , sēn rán tǐng tè , pěng xiàn jiāo shāng guī měi 。
yuàn cóng jīn , zēng chóng fú shòu , chuān liú shān zhì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.