Traditional

永遇樂

個個修行,人人咽納,誰悟真道。
同徑多歧,旁門小法,誤了人多少。
容成豈是神仙,究竟采藥,謾多爐*。
忽一朝,脫卻桶底,性根壞倒。
爭如內觀,無為清靜,學取本來莊老。
匹配陰陽,抽添鉛汞,八卦為端表。
人生如夢,流年似箭,回首也須聞早。
貪迷戀,春花秋月甚時了。

Simplified

永遇乐

个个修行,人人咽纳,谁悟真道。
同径多歧,旁门小法,误了人多少。
容成岂是神仙,究竟采药,谩多炉*。
忽一朝,脱却桶底,性根坏倒。
争如内观,无为清静,学取本来庄老。
匹配阴阳,抽添铅汞,八卦为端表。
人生如梦,流年似箭,回首也须闻早。
贪迷恋,春花秋月甚时了。

Pronunciation

yǒng yù lè

gè gè xiū xíng , rén rén yān nà , shuí wù zhēn dào 。
tóng jìng duō qí , páng mén xiǎo fǎ , wù liǎo rén duō shǎo 。
róng chéng qǐ shì shén xiān , jiū jìng cǎi yào , mán duō lú ê。
hū yī zhāo , tuō què tǒng dǐ , xìng gēn huài dǎo 。
zhēng rú nèi guān , wú wéi qīng jìng , xué qǔ běn lái zhuāng lǎo 。
pǐ pèi yīn yáng , chōu tiān qiān gǒng , bā guà wéi duān biǎo 。
rén shēng rú mèng , liú nián sì jiàn , huí shǒu yě xū wén zǎo 。
tān mí liàn , chūn huā qiū yuè shèn shí liǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.