Traditional

永遇樂

萬法由心,應觀法界,一切心造。
瞿曇同歸,去揆不離,即心是道。
自從識得坎離,交際煉藥,粗知昏曉。
看雞飛蟾宮,兔走丹闕,更無煩惱。
氣中真液,液中真氣,和合不多不少。
種得黃芽,煉成赤水,龍虎交圍繞。
九還七返,工夫到後,還我舊時年少。
待三千,功圓行滿,恁時是了

Simplified

永遇乐

万法由心,应观法界,一切心造。
瞿昙同归,去揆不离,即心是道。
自从识得坎离,交际炼药,粗知昏晓。
看鸡飞蟾宫,兔走丹阙,更无烦恼。
气中真液,液中真气,和合不多不少。
种得黄芽,炼成赤水,龙虎交围绕。
九还七返,工夫到后,还我旧时年少。
待三千,功圆行满,恁时是了

Pronunciation

yǒng yù lè

wàn fǎ yóu xīn , yīng guān fǎ jiè , yī qiē xīn zào 。
qú tán tóng guī , qù kuí bù lí , jí xīn shì dào 。
zì cóng shí dé kǎn lí , jiāo jì liàn yào , cū zhī hūn xiǎo 。
kàn jī fēi chán gōng , tù zǒu dān què , gēng wú fán nǎo 。
qì zhōng zhēn yè , yè zhōng zhēn qì , hé hé bù duō bù shǎo 。
zhǒng dé huáng yá , liàn chéng chì shuǐ , lóng hǔ jiāo wéi rào 。
jiǔ huán qī fǎn , gōng fū dào hòu , huán wǒ jiù shí nián shǎo 。
dài sān qiān , gōng yuán xíng mǎn , nèn shí shì liǎo

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.