Traditional

永遇樂

學道修心,存神煉性,直要輕舉。
補腦還精,流水不腐,戶樞終不*。
日魂月魄,摶歸爐鼎,真氣自然留聚。
把心猿縛系,意馬追回,回無塵慮。
定中明有,陽龍陰虎。
水火透時為度。
八段奇文,千口活法,向上有一路。
呂公高尚,不離人世,有分也須相遇。
約十洲三島,驂鸞跨鶴,大

Simplified

永遇乐

学道修心,存神炼性,直要轻举。
补脑还精,流水不腐,户枢终不*。
日魂月魄,抟归炉鼎,真气自然留聚。
把心猿缚系,意马追回,回无尘虑。
定中明有,阳龙阴虎。
水火透时为度。
八段奇文,千口活法,向上有一路。
吕公高尚,不离人世,有分也须相遇。
约十洲三岛,骖鸾跨鹤,大

Pronunciation

yǒng yù lè

xué dào xiū xīn , cún shén liàn xìng , zhí yào qīng jǔ 。
bǔ nǎo huán jīng , liú shuǐ bù fǔ , hù shū zhōng bù ê。
rì hún yuè pò , tuán guī lú dǐng , zhēn qì zì rán liú jù 。
bǎ xīn yuán fù xì , yì mǎ zhuī huí , huí wú chén lǜ 。
dìng zhōng míng yǒu , yáng lóng yīn hǔ 。
shuǐ huǒ tòu shí wéi dù 。
bā duàn qí wén , qiān kǒu huó fǎ , xiàng shàng yǒu yī lù 。
lǚ gōng gāo shàng , bù lí rén shì , yǒu fēn yě xū xiāng yù 。
yuē shí zhōu sān dǎo , cān luán kuà hè , dà

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.