Traditional

漢宮春慢/漢宮春

春日遲遲。
稱遊人,盡日賞燕芳菲。
新荷泛水,漸入夏景雲奇。
炎光易息,又早是,零落風西。
白露點,黃金菊蕊,朝雲暮雪霏霏。
光陰迅速如飛。
邀酒朋共歡,且恁開眉。
清歌妙舞,更兼玉管瑤篪。
人生易老,遇太平,且樂嬉嬉。
莫待解,朱顏頓覺,年來不似當時。

Simplified

汉宫春慢/汉宫春

春日迟迟。
称游人,尽日赏燕芳菲。
新荷泛水,渐入夏景云奇。
炎光易息,又早是,零落风西。
白露点,黄金菊蕊,朝云暮雪霏霏。
光阴迅速如飞。
邀酒朋共欢,且恁开眉。
清歌妙舞,更兼玉管瑶篪。
人生易老,遇太平,且乐嬉嬉。
莫待解,朱颜顿觉,年来不似当时。

Pronunciation

hàn gōng chūn màn / hàn gōng chūn

chūn rì chí chí 。
chēng yóu rén , jìn rì shǎng yàn fāng fēi 。
xīn hé fàn shuǐ , jiàn rù xià jǐng yún qí 。
yán guāng yì xī , yòu zǎo shì , líng luò fēng xī 。
bái lù diǎn , huáng jīn jú ruǐ , zhāo yún mù xuě fēi fēi 。
guāng yīn xùn sù rú fēi 。
yāo jiǔ péng gòng huān , qiě nèn kāi méi 。
qīng gē miào wǔ , gēng jiān yù guǎn yáo chí 。
rén shēng yì lǎo , yù tài píng , qiě lè xī xī 。
mò dài jiě , zhū yán dùn jué , nián lái bù sì dāng shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.