Traditional

漢陽獻李相公

退身高臥楚城幽,獨掩閑門漢水頭。
春草雨中行徑沒,暮山江上卷簾愁。
幾人猶憶孫弘閣,百口同乘範蠡舟。
早晚卻還丞相印,十年空被白雲留。

Simplified

汉阳献李相公

退身高卧楚城幽,独掩闲门汉水头。
春草雨中行径没,暮山江上卷帘愁。
几人犹忆孙弘阁,百口同乘范蠡舟。
早晚却还丞相印,十年空被白云留。

Pronunciation

hàn yáng xiàn lǐ xiāng gōng

tuì shēn gāo wò chǔ chéng yōu , dú yǎn xián mén hàn shuǐ tóu 。
chūn cǎo yǔ zhōng xíng jìng méi , mù shān jiāng shàng juàn lián chóu 。
jī rén yóu yì sūn hóng gé , bǎi kǒu tóng chéng fàn lǐ zhōu 。
zǎo wǎn què huán chéng xiāng yìn , shí nián kōng bèi bái yún liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.