Traditional

江上別李秀才

前年相送灞陵春,今日天涯各避秦。
莫向尊前惜沈醉,與君俱是異鄉人。

Simplified

江上别李秀才

前年相送灞陵春,今日天涯各避秦。
莫向尊前惜沈醉,与君俱是异乡人。

Pronunciation

jiāng shàng bié lǐ xiù cái

qián nián xiāng sòng bà líng chūn , jīn rì tiān yá gè bì qín 。
mò xiàng zūn qián xī shěn zuì , yǔ jūn jù shì yì xiāng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.