Traditional

江上對酒二首

酒助疏頑性,琴資緩慢情。
有慵將送老,無智可勞生。
忽忽忘機坐,倀倀任運行。
家鄉安處是,那獨在神京?
久貯滄浪意,初辭桎梏身。
昏昏常帶酒,默默不應人。
坐穩便箕踞,眠多愛欠伸。
客來存禮數,始著白綸巾。

Simplified

江上对酒二首

酒助疏顽性,琴资缓慢情。
有慵将送老,无智可劳生。
忽忽忘机坐,伥伥任运行。
家乡安处是,那独在神京?
久贮沧浪意,初辞桎梏身。
昏昏常带酒,默默不应人。
坐稳便箕踞,眠多爱欠伸。
客来存礼数,始着白纶巾。

Pronunciation

jiāng shàng duì jiǔ èr shǒu

jiǔ zhù shū wán xìng , qín zī huǎn màn qíng 。
yǒu yōng jiāng sòng lǎo , wú zhì kě láo shēng 。
hū hū wàng jī zuò , chāng chāng rèn yùn xíng 。
jiā xiāng ān chǔ shì , nà dú zài shén jīng ?
jiǔ zhù cāng làng yì , chū cí zhì gù shēn 。
hūn hūn cháng dài jiǔ , mò mò bù yīng rén 。
zuò wěn biàn jī jù , mián duō ài qiàn shēn 。
kè lái cún lǐ shù , shǐ zhuó bái lún jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.