Traditional

江上漁者

江上往來人,但愛鱸魚美。
君看一葉舟,出沒風波裏。

Simplified

江上渔者

江上往来人,但爱鲈鱼美。
君看一叶舟,出没风波里。

Pronunciation

jiāng shàng yú zhě

jiāng shàng wǎng lái rén , dàn ài lú yú měi 。
jūn kàn yī yè zhōu , chū mò fēng bō lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.