Traditional

江上

江清白鳥斜,蕩槳罥蘋花。
聽唱菱歌晚,回塘月照沙。

Simplified

江上

江清白鸟斜,荡桨罥蘋花。
听唱菱歌晚,回塘月照沙。

Pronunciation

jiāng shàng

jiāng qīng bái niǎo xié , dàng jiǎng juàn pín huā 。
tīng chàng líng gē wǎn , huí táng yuè zhào shā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.