Traditional

江上

禹會橋頭江渺然,隔江村店起孤煙。
冷雲垂野雪方作,斷雁叫群人未眠。
萬裏漂流歸故國,一生蹭蹬付蒼天。
暮年尚欲師周孔,未遽長齋繡佛前。

Simplified

江上

禹会桥头江渺然,隔江村店起孤烟。
冷云垂野雪方作,断雁叫群人未眠。
万里漂流归故国,一生蹭蹬付苍天。
暮年尚欲师周孔,未遽长斋绣佛前。

Pronunciation

jiāng shàng

yǔ huì qiáo tóu jiāng miǎo rán , gé jiāng cūn diàn qǐ gū yān 。
lěng yún chuí yě xuě fāng zuò , duàn yàn jiào qún rén wèi mián 。
wàn lǐ piāo liú guī gù guó , yī shēng cèng dēng fù cāng tiān 。
mù nián shàng yù shī zhōu kǒng , wèi jù cháng zhāi xiù fó qián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.