Traditional

江中對月

空洲夕煙斂,望月秋江裏。
歷歷沙上人,月中孤渡水。

Simplified

江中对月

空洲夕烟敛,望月秋江里。
历历沙上人,月中孤渡水。

Pronunciation

jiāng zhōng duì yuè

kōng zhōu xī yān liǎn , wàng yuè qiū jiāng lǐ 。
lì lì shā shàng rén , yuè zhōng gū dù shuǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.