Traditional

江中晚釣,寄荊南一二相識

楚郭微雨收,荊門遙在目。
漾舟水雲裏,日暮春江綠。
霽華靜洲渚,暝色連松竹。
月出波上時,人歸渡頭宿。
一身已無累,萬事更何欲。
漁父自夷猶,白鷗不羈束。
既憐滄浪水,復愛滄浪曲。
不見眼中人,相思心斷續。

Simplified

江中晚钓,寄荆南一二相识

楚郭微雨收,荆门遥在目。
漾舟水云里,日暮春江绿。
霁华静洲渚,暝色连松竹。
月出波上时,人归渡头宿。
一身已无累,万事更何欲。
渔父自夷犹,白鸥不羁束。
既怜沧浪水,复爱沧浪曲。
不见眼中人,相思心断续。

Pronunciation

jiāng zhōng wǎn diào , jì jīng nán yī èr xiāng shí

chǔ guō wēi yǔ shōu , jīng mén yáo zài mù 。
yàng zhōu shuǐ yún lǐ , rì mù chūn jiāng lǜ 。
jì huá jìng zhōu zhǔ , míng sè lián sōng zhú 。
yuè chū bō shàng shí , rén guī dù tóu sù 。
yī shēn yǐ wú léi , wàn shì gēng hé yù 。
yú fù zì yí yóu , bái ōu bù jī shù 。
jì lián cāng làng shuǐ , fù ài cāng làng qū 。
bù jiàn yǎn zhōng rén , xiāng sī xīn duàn xù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.