Traditional

江亭夕望

憑高望遠思悠哉,晚上江亭夜未回。
日欲沒時紅浪沸,月初生處白煙開。
辭枝雪蕊將春去,滿鑷霜毛送老來。
爭敢三年作歸計,心知不及賈生才。

Simplified

江亭夕望

凭高望远思悠哉,晚上江亭夜未回。
日欲没时红浪沸,月初生处白烟开。
辞枝雪蕊将春去,满镊霜毛送老来。
争敢三年作归计,心知不及贾生才。

Pronunciation

jiāng tíng xī wàng

píng gāo wàng yuǎn sī yōu zāi , wǎn shàng jiāng tíng yè wèi huí 。
rì yù méi shí hóng làng fèi , yuè chū shēng chǔ bái yān kāi 。
cí zhī xuě ruǐ jiāng chūn qù , mǎn niè shuāng máo sòng lǎo lái 。
zhēng gǎn sān nián zuò guī jì , xīn zhī bù jí jiǎ shēng cái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.