Traditional

江南春

青門柳枝軟無力,東風吹作黃金色。
街前酒薄醉易醒,滿眼春愁消不得。

Simplified

江南春

青门柳枝软无力,东风吹作黄金色。
街前酒薄醉易醒,满眼春愁消不得。

Pronunciation

jiāng nán chūn

qīng mén liǔ zhī ruǎn wú lì , dōng fēng chuī zuò huáng jīn sè 。
jiē qián jiǔ báo zuì yì xǐng , mǎn yǎn chūn chóu xiāo bù dé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.