Traditional

江南謫居十韻

自哂沈冥客,曾為獻納臣。
壯心徒許國,薄命不如人。
才展淩雲翅,俄成失水鱗。
葵枯猶向日,蓬斷即辭春。
澤畔長愁地,天邊欲老身。
蕭條殘活計,冷落舊交親。
草合門無徑,煙消甑有塵。
憂方知酒聖,貧始覺錢神。
虎尾難容足,羊腸易覆輪。
行藏與通塞,一切任陶鈞。

Simplified

江南谪居十韵

自哂沉冥客,曾为献纳臣。
壮心徒许国,薄命不如人。
才展凌云翅,俄成失水鳞。
葵枯犹向日,蓬断即辞春。
泽畔长愁地,天边欲老身。
萧条残活计,冷落旧交亲。
草合门无径,烟消甑有尘。
忧方知酒圣,贫始觉钱神。
虎尾难容足,羊肠易覆轮。
行藏与通塞,一切任陶钧。

Pronunciation

jiāng nán zhé jū shí yùn

zì shēn chén míng kè , zēng wéi xiàn nà chén 。
zhuàng xīn tú xǔ guó , báo mìng bù rú rén 。
cái zhǎn líng yún chì , é chéng shī shuǐ lín 。
kuí kū yóu xiàng rì , péng duàn jí cí chūn 。
zé pàn cháng chóu dì , tiān biān yù lǎo shēn 。
xiāo tiáo cán huó jì , lěng luò jiù jiāo qīn 。
cǎo hé mén wú jìng , yān xiāo zèng yǒu chén 。
yōu fāng zhī jiǔ shèng , pín shǐ jué qián shén 。
hǔ wěi nán róng zú , yáng cháng yì fù lún 。
xíng cáng yǔ tōng sāi , yī qiē rèn táo jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.