Traditional

江南送北客因憑寄徐州兄弟書 時年十五。

故園望斷欲何如,楚水吳山萬裏余。
今日因君訪兄弟,數行鄉淚一封書。

Simplified

江南送北客因凭寄徐州兄弟书 时年十五。

故园望断欲何如,楚水吴山万里余。
今日因君访兄弟,数行乡泪一封书。

Pronunciation

jiāng nán sòng běi kè yīn píng jì xú zhōu xiōng dì shū shí nián shí wǔ 。

gù yuán wàng duàn yù hé rú , chǔ shuǐ wú shān wàn lǐ yú 。
jīn rì yīn jūn fǎng xiōng dì , shù xíng xiāng lèi yī fēng shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.