Traditional

江夏與章冠之遇別後寄贈

騎鶴仙人不可呼,一樽猶得與君俱。
未應湖海無豪士,長恨乾坤有腐儒。
壯歲光陰隨手過,晚途衰病要人扶。
淒涼江夏秋風裏,況見新豐舊酒徒。

Simplified

江夏与章冠之遇别後寄赠

骑鹤仙人不可呼,一樽犹得与君俱。
未应湖海无豪士,长恨乾坤有腐儒。
壮岁光阴随手过,晚途衰病要人扶。
凄凉江夏秋风里,况见新丰旧酒徒。

Pronunciation

jiāng xià yǔ zhāng guān zhī yù bié hòu jì zèng

qí hè xiān rén bù kě hū , yī zūn yóu dé yǔ jūn jù 。
wèi yīng hú hǎi wú háo shì , cháng hèn qián kūn yǒu fǔ rú 。
zhuàng suì guāng yīn suí shǒu guò , wǎn tú shuāi bìng yào rén fú 。
qī liáng jiāng xià qiū fēng lǐ , kuàng jiàn xīn fēng jiù jiǔ tú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.