Traditional

江夜舟行

煙淡月濛濛,舟行夜色中。
江鋪滿槽水,帆展半檣風。
叫曙嗷嗷雁,啼秋唧唧蟲。
隻應催北客,早作白須翁。

Simplified

江夜舟行

烟淡月濛濛,舟行夜色中。
江铺满槽水,帆展半樯风。
叫曙嗷嗷雁,啼秋唧唧虫。
只应催北客,早作白须翁。

Pronunciation

jiāng yè zhōu xíng

yān dàn yuè méng méng , zhōu xíng yè sè zhōng 。
jiāng pū mǎn cáo shuǐ , fān zhǎn bàn qiáng fēng 。
jiào shǔ áo áo yàn , tí qiū jī jī chóng 。
zhī yīng cuī běi kè , zǎo zuò bái xū wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.