Traditional

江州留別薛六、柳八二員外

江海相逢少,東南別處長。
獨行風裊裊,相去水茫茫。
白首辭同舍,青山背故鄉。
離心與潮信,每日到潯陽。

Simplified

江州留别薛六、柳八二员外

江海相逢少,东南别处长。
独行风袅袅,相去水茫茫。
白首辞同舍,青山背故乡。
离心与潮信,每日到浔阳。

Pronunciation

jiāng zhōu liú bié xuē liù b liǔ bā èr yuán wài

jiāng hǎi xiāng féng shǎo , dōng nán bié chǔ cháng 。
dú xíng fēng niǎo niǎo , xiāng qù shuǐ máng máng 。
bái shǒu cí tóng shè , qīng shān bèi gù xiāng 。
lí xīn yǔ cháo xìn , měi rì dào xún yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.