Traditional

江州赴忠州至江陵已來舟中示舍弟五十韻

昔作鹹秦客,常思江海行。
今來仍盡室,此去又專城。
典午猶為幸,分憂固是榮。
箳篂州乘送,艛艓驛船迎。
共載皆妻子,同遊即弟兄。
寧辭浪跡遠,且貴賞心並。
雲展帆高掛,飆馳棹迅征。
溯流從漢浦,循路轉荊衡。
山逐時移色,江隨地改名。
風光近東早,水木向南清。
夏口煙孤起,湘川雨半晴。
日煎紅浪沸,月射白砂明。
北渚寒留雁,南枝暖待鶯。
駢朱桃露萼,點翠柳含萌。
亥市魚鹽聚,神林鼓笛鳴。
壺漿椒葉氣,歌曲竹枝聲。
系纜憐沙靜,垂綸愛岸平。
水餐紅粒稻,野茹紫花菁。
甌泛茶如乳,臺粘酒似餳。
膾長抽錦縷,藕脆削瓊英。
容易來千裏,斯須進一程。
未曾勞氣力,漸覺有心情。
臥穩添春睡,行遲帶酒酲。
忽愁牽世網,便欲濯塵纓。
早接文場戰,曾爭翰苑盟。
掉頭稱俊造,翹足取公卿。
且昧隨時義,徒輸報國誠。
眾排恩易失,偏壓勢先傾。
虎尾憂危切,鴻毛性命輕。
燭蛾誰救護?
蠶繭自纏縈。
斂手辭雙闕,回眸望兩京。
長沙拋賈誼,漳浦臥劉楨。
鶗鴂鳴還歇,蟾蜍破又盈。
年光同激箭,鄉思極搖旌。
潦倒親知笑,衰羸舊識驚。
烏頭因感白,魚尾為勞赪。
劍學將何用?
丹燒竟不成。
孤舟萍一葉,雙鬢雪千莖。
老見人情盡,閑思物理精。
如湯探冷熱,似博鬥輸贏。
險路應須避,迷途莫共爭。
此心知止足,何物要經營?
玉向泥中潔,松經雪後貞。
無妨隱朝市,不必謝寰瀛。
但在前非悟,期無後患嬰。
多知非景福,少語是元亨。
晦即全身藥,明為伐性兵。
昏昏隨世俗,蠢蠢學黎氓。
鳥以能言(媾左換糸),龜緣入夢烹。
知之一何晚,猶足保余生。

Simplified

江州赴忠州至江陵已来舟中示舍弟五十韵

昔作咸秦客,常思江海行。
今来仍尽室,此去又专城。
典午犹为幸,分忧固是荣。
箳篂州乘送,艛艓驿船迎。
共载皆妻子,同游即弟兄。
宁辞浪迹远,且贵赏心并。
云展帆高挂,飙驰棹迅征。
溯流从汉浦,循路转荆衡。
山逐时移色,江随地改名。
风光近东早,水木向南清。
夏口烟孤起,湘川雨半晴。
日煎红浪沸,月射白砂明。
北渚寒留雁,南枝暖待莺。
骈朱桃露萼,点翠柳含萌。
亥市鱼盐聚,神林鼓笛鸣。
壶浆椒叶气,歌曲竹枝声。
系缆怜沙静,垂纶爱岸平。
水餐红粒稻,野茹紫花菁。
瓯泛茶如乳,台粘酒似饧。
脍长抽锦缕,藕脆削琼英。
容易来千里,斯须进一程。
未曾劳气力,渐觉有心情。
卧稳添春睡,行迟带酒酲。
忽愁牵世网,便欲濯尘缨。
早接文场战,曾争翰苑盟。
掉头称俊造,翘足取公卿。
且昧随时义,徒输报国诚。
众排恩易失,偏压势先倾。
虎尾忧危切,鸿毛性命轻。
烛蛾谁救护?
蚕茧自缠萦。
敛手辞双阙,回眸望两京。
长沙抛贾谊,漳浦卧刘桢。
鶗鴂鸣还歇,蟾蜍破又盈。
年光同激箭,乡思极摇旌。
潦倒亲知笑,衰羸旧识惊。
乌头因感白,鱼尾为劳赪。
剑学将何用?
丹烧竟不成。
孤舟萍一叶,双鬓雪千茎。
老见人情尽,闲思物理精。
如汤探冷热,似博斗输赢。
险路应须避,迷途莫共争。
此心知止足,何物要经营?
玉向泥中洁,松经雪后贞。
无妨隐朝市,不必谢寰瀛。
但在前非悟,期无后患婴。
多知非景福,少语是元亨。
晦即全身药,明为伐性兵。
昏昏随世俗,蠢蠢学黎氓。
鸟以能言(媾左换纟),龟缘入梦烹。
知之一何晚,犹足保余生。

Pronunciation

jiāng zhōu fù zhōng zhōu zhì jiāng líng yǐ lái zhōu zhōng shì shè dì wǔ shí yùn

xī zuò xián qín kè , cháng sī jiāng hǎi xíng 。
jīn lái réng jìn shì , cǐ qù yòu zhuān chéng 。
diǎn wǔ yóu wéi xìng , fēn yōu gù shì róng 。
píng xīng zhōu chéng sòng , lóu dié yì chuán yíng 。
gòng zài jiē qī zǐ , tóng yóu jí dì xiōng 。
níng cí làng jì yuǎn , qiě guì shǎng xīn bìng 。
yún zhǎn fān gāo guà , biāo chí zhào xùn zhēng 。
sù liú cóng hàn pǔ , xún lù zhuǎn jīng héng 。
shān zhú shí yí sè , jiāng suí dì gǎi míng 。
fēng guāng jìn dōng zǎo , shuǐ mù xiàng nán qīng 。
xià kǒu yān gū qǐ , xiāng chuān yǔ bàn qíng 。
rì jiān hóng làng fèi , yuè shè bái shā míng 。
běi zhǔ hán liú yàn , nán zhī nuǎn dài yīng 。
pián zhū táo lù è , diǎn cuì liǔ hán méng 。
hài shì yú yán jù , shén lín gǔ dí míng 。
hú jiāng jiāo yè qì , gē qū zhú zhī shēng 。
xì lǎn lián shā jìng , chuí lún ài àn píng 。
shuǐ cān hóng lì dào , yě rú zǐ huā jīng 。
ōu fàn chá rú rǔ , tái zhān jiǔ sì xíng 。
kuài cháng chōu jǐn lǚ , ǒu cuì xiāo qióng yīng 。
róng yì lái qiān lǐ , sī xū jìn yī chéng 。
wèi zēng láo qì lì , jiàn jué yǒu xīn qíng 。
wò wěn tiān chūn shuì , xíng chí dài jiǔ chéng 。
hū chóu qiān shì wǎng , biàn yù zhuó chén yīng 。
zǎo jiē wén cháng zhàn , zēng zhēng hàn yuàn méng 。
diào tóu chēng jùn zào , qiáo zú qǔ gōng qīng 。
qiě mèi suí shí yì , tú shū bào guó chéng 。
zhòng pái ēn yì shī , piān yā shì xiān qīng 。
hǔ wěi yōu wēi qiē , hóng máo xìng mìng qīng 。
zhú é shuí jiù hù ?
cán jiǎn zì chán yíng 。
liǎn shǒu cí shuāng què , huí móu wàng liǎng jīng 。
cháng shā pāo jiǎ yì , zhāng pǔ wò liú zhēn 。
tí jué míng huán xiē , chán chú pò yòu yíng 。
nián guāng tóng jī jiàn , xiāng sī jí yáo jīng 。
lǎo dǎo qīn zhī xiào , shuāi léi jiù shí jīng 。
wū tóu yīn gǎn bái , yú wěi wéi láo chēng 。
jiàn xué jiāng hé yòng ?
dān shāo jìng bù chéng 。
gū zhōu píng yī yè , shuāng bìn xuě qiān jīng 。
lǎo jiàn rén qíng jìn , xián sī wù lǐ jīng 。
rú tāng tàn lěng rè , sì bó dǒu shū yíng 。
xiǎn lù yīng xū bì , mí tú mò gòng zhēng 。
cǐ xīn zhī zhǐ zú , hé wù yào jīng yíng ?
yù xiàng ní zhōng jié , sōng jīng xuě hòu zhēn 。
wú fáng yǐn zhāo shì , bù bì xiè huán yíng 。
dàn zài qián fēi wù , qī wú hòu huàn yīng 。
duō zhī fēi jǐng fú , shǎo yǔ shì yuán hēng 。
huì jí quán shēn yào , míng wéi fá xìng bīng 。
hūn hūn suí shì sú , chǔn chǔn xué lí méng 。
niǎo yǐ néng yán ( gòu zuǒ huàn sī ), guī yuán rù mèng pēng 。
zhī zhī yī hé wǎn , yóu zú bǎo yú shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.