Traditional

江村亂後

江村日暮尋遺老,江水東流橫浩浩。
竹裏閑窗不見人,門前舊路生青草。

Simplified

江村乱后

江村日暮寻遗老,江水东流横浩浩。
竹里闲窗不见人,门前旧路生青草。

Pronunciation

jiāng cūn luàn hòu

jiāng cūn rì mù xún yí lǎo , jiāng shuǐ dōng liú héng hào hào 。
zhú lǐ xián chuāng bù jiàn rén , mén qián jiù lù shēng qīng cǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.