Traditional

江村

江村連夜有飛霜,柿正丹時橘半黃。
轉枕卻尋驚斷夢,撥爐偶見爇殘香。
醫無絕藝空三易,死與浮生已兩忘。
拈得一書還嬾看,臥聽孫子誦瑯瑯。

Simplified

江村

江村连夜有飞霜,柿正丹时橘半黄。
转枕却寻惊断梦,拨炉偶见爇残香。
医无绝艺空三易,死与浮生已两忘。
拈得一书还嬾看,卧听孙子诵琅琅。

Pronunciation

jiāng cūn

jiāng cūn lián yè yǒu fēi shuāng , shì zhèng dān shí jú bàn huáng 。
zhuǎn zhěn què xún jīng duàn mèng , bō lú ǒu jiàn ruò cán xiāng 。
yī wú jué yì kōng sān yì , sǐ yǔ fú shēng yǐ liǎng wàng 。
niān dé yī shū huán lǎn kàn , wò tīng sūn zǐ sòng láng láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.