Traditional

江樓夜吟元九律詩成三十韻

昨夜江樓上,吟君數十篇。
詞飄朱檻底,韻墮綠江前。
清楚音諧律,精微思入玄。
收將白雪麗,奪盡碧雲妍。
寸截金為句,雙雕玉作聯。
八風淒間發,五彩爛相宣。
冰扣聲聲冷,珠排字字圓。
文頭交比繡,筋骨軟於綿。
澒湧同波浪,錚鏦過管弦。
醴泉流出地,鈞樂下從天。
神鬼聞如泣,魚龍聽似禪。
星回疑聚集,月落為留連。
雁感無鳴者,猿愁亦悄然。
交流遷客淚,停住賈人船。
暗被歌姬乞,潛聞思婦傳。
斜行題粉壁,短卷寫紅箋。
肉味經時忘,頭風當日痊。
老張知定伏,短李愛應顛。
[張十八籍,李二十紳皆攻律詩,故雲。
]道屈才方振,身閑業始專。
天教聲烜赫,理合命迍邅。
顧我文章劣,知他氣力全。
工夫雖共到,巧拙尚相懸。
各有詩千首,俱拋海一邊。
白頭吟處變,青眼望中穿。
酬答朝妨食,披尋夜廢眠。
老償文債負,宿結字因緣。
每嘆陳夫子,常嗟李謫仙。
[陳子昂著感遇詩稱於世。
賀知章謂李白為謫仙人。
]名高折人爵,思苦減天年。
[李竟無官,陳亦早夭。
]不得當時遇,空令後代憐。
相悲今若此,湓浦與通川。

Simplified

江楼夜吟元九律诗成三十韵

昨夜江楼上,吟君数十篇。
词飘朱槛底,韵堕绿江前。
清楚音谐律,精微思入玄。
收将白雪丽,夺尽碧云妍。
寸截金为句,双雕玉作联。
八风凄间发,五彩烂相宣。
冰扣声声冷,珠排字字圆。
文头交比绣,筋骨软于绵。
澒涌同波浪,铮鏦过管弦。
醴泉流出地,钧乐下从天。
神鬼闻如泣,鱼龙听似禅。
星回疑聚集,月落为留连。
雁感无鸣者,猿愁亦悄然。
交流迁客泪,停住贾人船。
暗被歌姬乞,潜闻思妇传。
斜行题粉壁,短卷写红笺。
肉味经时忘,头风当日痊。
老张知定伏,短李爱应颠。
[张十八籍,李二十绅皆攻律诗,故云。
]道屈才方振,身闲业始专。
天教声烜赫,理合命迍邅。
顾我文章劣,知他气力全。
工夫虽共到,巧拙尚相悬。
各有诗千首,俱抛海一边。
白头吟处变,青眼望中穿。
酬答朝妨食,披寻夜废眠。
老偿文债负,宿结字因缘。
每叹陈夫子,常嗟李谪仙。
[陈子昂著感遇诗称于世。
贺知章谓李白为谪仙人。
]名高折人爵,思苦减天年。
[李竟无官,陈亦早夭。
]不得当时遇,空令后代怜。
相悲今若此,湓浦与通川。

Pronunciation

jiāng lóu yè yín yuán jiǔ lǜ shī chéng sān shí yùn

zuó yè jiāng lóu shàng , yín jūn shù shí piān 。
cí piāo zhū jiàn dǐ , yùn duò lǜ jiāng qián 。
qīng chǔ yīn xié lǜ , jīng wēi sī rù xuán 。
shōu jiāng bái xuě lì , duó jìn bì yún yán 。
cùn jié jīn wéi jù , shuāng diāo yù zuò lián 。
bā fēng qī jiān fā , wǔ cǎi làn xiāng xuān 。
bīng kòu shēng shēng lěng , zhū pái zì zì yuán 。
wén tóu jiāo bǐ xiù , jīn gǔ ruǎn yú mián 。
hòng yǒng tóng bō làng , zhēng cōng guò guǎn xián 。
lǐ quán liú chū dì , jūn lè xià cóng tiān 。
shén guǐ wén rú qì , yú lóng tīng sì chán 。
xīng huí yí jù jí , yuè luò wéi liú lián 。
yàn gǎn wú míng zhě , yuán chóu yì qiǎo rán 。
jiāo liú qiān kè lèi , tíng zhù jiǎ rén chuán 。
àn bèi gē jī qǐ , qián wén sī fù chuán 。
xié xíng tí fěn bì , duǎn juàn xiě hóng jiān 。
ròu wèi jīng shí wàng , tóu fēng dāng rì quán 。
lǎo zhāng zhī dìng fú , duǎn lǐ ài yīng diān 。
[ zhāng shí bā jí , lǐ èr shí shēn jiē gōng lǜ shī , gù yún 。
] dào qū cái fāng zhèn , shēn xián yè shǐ zhuān 。
tiān jiào shēng xuǎn hè , lǐ hé mìng zhūn zhān 。
gù wǒ wén zhāng liè , zhī tā qì lì quán 。
gōng fū suī gòng dào , qiǎo zhuō shàng xiāng xuán 。
gè yǒu shī qiān shǒu , jù pāo hǎi yī biān 。
bái tóu yín chǔ biàn , qīng yǎn wàng zhōng chuān 。
chóu dá zhāo fáng shí , pī xún yè fèi mián 。
lǎo cháng wén zhài fù , sù jié zì yīn yuán 。
měi tàn chén fū zǐ , cháng jiē lǐ zhé xiān 。
[ chén zǐ áng zhù gǎn yù shī chēng yú shì 。
hè zhī zhāng wèi lǐ bái wéi zhé xiān rén 。
] míng gāo zhē rén jué , sī kǔ jiǎn tiān nián 。
[ lǐ jìng wú guān , chén yì zǎo yāo 。
] bù dé dāng shí yù , kōng líng hòu dài lián 。
xiāng bēi jīn ruò cǐ , pén pǔ yǔ tōng chuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.