Traditional

江樓早秋

南國雖多熱,秋來亦不遲。
湖光朝霽後,竹氣晚涼時。
樓閣宜佳客,江山入好詩。
清風水蘋葉,白露木蘭枝。
欲作雲泉計,須營伏臘資。
匡廬一步地,官滿更何之?

Simplified

江楼早秋

南国虽多热,秋来亦不迟。
湖光朝霁后,竹气晚凉时。
楼阁宜佳客,江山入好诗。
清风水苹叶,白露木兰枝。
欲作云泉计,须营伏腊资。
匡庐一步地,官满更何之?

Pronunciation

jiāng lóu zǎo qiū

nán guó suī duō rè , qiū lái yì bù chí 。
hú guāng zhāo jì hòu , zhú qì wǎn liáng shí 。
lóu gé yí jiā kè , jiāng shān rù hǎo shī 。
qīng fēng shuǐ píng yè , bái lù mù lán zhī 。
yù zuò yún quán jì , xū yíng fú xī zī 。
kuāng lú yī bù dì , guān mǎn gēng hé zhī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.