Traditional

江樓送太康郭主簿赴嶺南

對酒憐君安可論,當官愛士如平原。
料錢用盡卻為謗,食客空多誰報恩。
萬裏孤舟向南越,蒼梧雲中暮帆滅。
樹色應無江北秋,天涯尚見淮陽月。
驛路南隨桂水流,猿聲不絕到炎州。
青山落日那堪望,誰見思君江上樓。

Simplified

江楼送太康郭主簿赴岭南

对酒怜君安可论,当官爱士如平原。
料钱用尽却为谤,食客空多谁报恩。
万里孤舟向南越,苍梧云中暮帆灭。
树色应无江北秋,天涯尚见淮阳月。
驿路南随桂水流,猿声不绝到炎州。
青山落日那堪望,谁见思君江上楼。

Pronunciation

jiāng lóu sòng tài kāng guō zhǔ bù fù lǐng nán

duì jiǔ lián jūn ān kě lùn , dāng guān ài shì rú píng yuán 。
liào qián yòng jìn què wéi bàng , shí kè kōng duō shuí bào ēn 。
wàn lǐ gū zhōu xiàng nán yuè , cāng wú yún zhōng mù fān miè 。
shù sè yīng wú jiāng běi qiū , tiān yá shàng jiàn huái yáng yuè 。
yì lù nán suí guì shuǐ liú , yuán shēng bù jué dào yán zhōu 。
qīng shān luò rì nà kān wàng , shuí jiàn sī jūn jiāng shàng lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.