Traditional

江樓聞砧 江州作。

江人授衣晚,十月始聞砧。
一夕高樓月,萬裏故園心。

Simplified

江楼闻砧 江州作。

江人授衣晚,十月始闻砧。
一夕高楼月,万里故园心。

Pronunciation

jiāng lóu wén zhēn jiāng zhōu zuò 。

jiāng rén shòu yī wǎn , shí yuè shǐ wén zhēn 。
yī xī gāo lóu yuè , wàn lǐ gù yuán xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.