Traditional

江神子 嗚鶴余音卷五

人生七十古來稀。
嘆愚迷。
不修持。
光陰有限,成敗是和非。
蓋世功名都占取,空贏得,業相隨。
暫時花酒氣財迷。
得便宜。
落便宜。
暗裏朱顏,漸改氣神虧。
陽少陰多染患,命盡也,更推誰。

Simplified

江神子 呜鹤余音卷五

人生七十古来稀。
叹愚迷。
不修持。
光阴有限,成败是和非。
盖世功名都占取,空赢得,业相随。
暂时花酒气财迷。
得便宜。
落便宜。
暗里朱颜,渐改气神亏。
阳少阴多染患,命尽也,更推谁。

Pronunciation

jiāng shén zǐ wū hè yú yīn juàn wǔ

rén shēng qī shí gǔ lái xī 。
tàn yú mí 。
bù xiū chí 。
guāng yīn yǒu xiàn , chéng bài shì hé fēi 。
gài shì gōng míng dū zhān qǔ , kōng yíng dé , yè xiāng suí 。
zàn shí huā jiǔ qì cái mí 。
dé biàn yí 。
luò biàn yí 。
àn lǐ zhū yán , jiàn gǎi qì shén kuī 。
yáng shǎo yīn duō rǎn huàn , mìng jìn yě , gēng tuī shuí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.