Traditional

江神子

林泉養素拙。
放落魄,慵居世緣絕。
誌如鐵。
*然處,一味真*難說。
日逍遙,野鶴巖畔為道侶,松軒下,沈煙猶未歇。
夜深獨聽孤猿,高峰上叫明月。
他年功成行滿,駕祥雲,直至瑤池仙闕。
個時節。
神遊自有鸞鶴迎接。
舞空碧。
仙杖飄飄來迎竭。
桃源會,瓊林方信別。
到此無限逍遙,作蓬萊客。

Simplified

江神子

林泉养素拙。
放落魄,慵居世缘绝。
志如铁。
*然处,一味真*难说。
日逍遥,野鹤岩畔为道侣,松轩下,沉烟犹未歇。
夜深独听孤猿,高峰上叫明月。
他年功成行满,驾祥云,直至瑶池仙阙。
个时节。
神游自有鸾鹤迎接。
舞空碧。
仙杖飘飘来迎竭。
桃源会,琼林方信别。
到此无限逍遥,作蓬莱客。

Pronunciation

jiāng shén zǐ

lín quán yǎng sù zhuō 。
fàng luò pò , yōng jū shì yuán jué 。
zhì rú tiě 。
ê rán chǔ , yī wèi zhēn ê nán shuō 。
rì xiāo yáo , yě hè yán pàn wéi dào lǚ , sōng xuān xià , chén yān yóu wèi xiē 。
yè shēn dú tīng gū yuán , gāo fēng shàng jiào míng yuè 。
tā nián gōng chéng xíng mǎn , jià xiáng yún , zhí zhì yáo chí xiān què 。
gè shí jié 。
shén yóu zì yǒu luán hè yíng jiē 。
wǔ kōng bì 。
xiān zhàng piāo piāo lái yíng jié 。
táo yuán huì , qióng lín fāng xìn bié 。
dào cǐ wú xiàn xiāo yáo , zuò péng lái kè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.