Traditional

江草歌送盧判官

江臯兮春早,江上兮芳草。
雜蘼蕪兮杜蘅,作叢秀兮欲羅生。
被遙隰兮經長衍,雨中深兮煙中淺。
目眇眇兮增愁,步遲遲兮堪搴。
澧之浦兮湘之濱,思夫君兮送美人。
吳洲曲兮楚鄉路,遠孤城兮依獨戍。
新月能分裛露時,夕陽照見連天處。
問君行邁將何之,淹泊沿洄風日遲。
處處汀洲有芳草,王孫詎肯念歸期。

Simplified

江草歌送卢判官

江皋兮春早,江上兮芳草。
杂蘼芜兮杜蘅,作丛秀兮欲罗生。
被遥隰兮经长衍,雨中深兮烟中浅。
目眇眇兮增愁,步迟迟兮堪搴。
澧之浦兮湘之滨,思夫君兮送美人。
吴洲曲兮楚乡路,远孤城兮依独戍。
新月能分裛露时,夕阳照见连天处。
问君行迈将何之,淹泊沿洄风日迟。
处处汀洲有芳草,王孙讵肯念归期。

Pronunciation

jiāng cǎo gē sòng lú pàn guān

jiāng gāo xī chūn zǎo , jiāng shàng xī fāng cǎo 。
zá mí wú xī dù héng , zuò cóng xiù xī yù luó shēng 。
bèi yáo xí xī jīng cháng yǎn , yǔ zhōng shēn xī yān zhōng qiǎn 。
mù miǎo miǎo xī zēng chóu , bù chí chí xī kān qiān 。
lǐ zhī pǔ xī xiāng zhī bīn , sī fū jūn xī sòng měi rén 。
wú zhōu qū xī chǔ xiāng lù , yuǎn gū chéng xī yī dú shù 。
xīn yuè néng fēn yì lù shí , xī yáng zhào jiàn lián tiān chǔ 。
wèn jūn xíng mài jiāng hé zhī , yān bó yán huí fēng rì chí 。
chǔ chǔ tīng zhōu yǒu fāng cǎo , wáng sūn jù kěn niàn guī qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.