Traditional

江路憶郡

霧斂江早明,星翻漢將沒。
臥聞峽猿響,起視榜人發。
倚棹攀岸筱,憑船弄波月。
水宿壓洲渚,晨光屢揮忽。
林澤來不窮,煙波去無歇。
結思笙竽裏,搖情遊俠窟。
年貌不暫留,歡愉及玄發。
雲涓戀山海,禽馬懷燕越。
自非行役人,安知慕城闕。

Simplified

江路忆郡

雾敛江早明,星翻汉将没。
卧闻峡猿响,起视榜人发。
倚棹攀岸筱,凭船弄波月。
水宿压洲渚,晨光屡挥忽。
林泽来不穷,烟波去无歇。
结思笙竽里,摇情游侠窟。
年貌不暂留,欢愉及玄发。
云涓恋山海,禽马怀燕越。
自非行役人,安知慕城阙。

Pronunciation

jiāng lù yì jùn

wù liǎn jiāng zǎo míng , xīng fān hàn jiāng méi 。
wò wén xiá yuán xiǎng , qǐ shì bǎng rén fā 。
yǐ zhào pān àn xiǎo , píng chuán nòng bō yuè 。
shuǐ sù yā zhōu zhǔ , chén guāng lǚ huī hū 。
lín zé lái bù qióng , yān bō qù wú xiē 。
jié sī shēng yú lǐ , yáo qíng yóu xiá kū 。
nián mào bù zàn liú , huān yú jí xuán fā 。
yún juān liàn shān hǎi , qín mǎ huái yàn yuè 。
zì fēi xíng yì rén , ān zhī mù chéng què 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.