Traditional

江路見杏花

我行浣花村,紅杏紅於染,數樹照南陂,一林藏北崦。
雖慚嶺梅高,繁麗豈易貶。
雨絲飛復止,雲葉低未斂;似嫌風日緊,護此燕脂點。
身閑得縱觀,無語吾所歉。

Simplified

江路见杏花

我行浣花村,红杏红於染,数树照南陂,一林藏北崦。
虽惭岭梅高,繁丽岂易贬。
雨丝飞复止,云叶低未敛;似嫌风日紧,护此燕脂点。
身闲得纵观,无语吾所歉。

Pronunciation

jiāng lù jiàn xìng huā

wǒ xíng huàn huā cūn , hóng xìng hóng yū rǎn , shù shù zhào nán bēi , yī lín cáng běi yān 。
suī cán lǐng méi gāo , fán lì qǐ yì biǎn 。
yǔ sī fēi fù zhǐ , yún yè dī wèi liǎn û sì xián fēng rì jǐn , hù cǐ yàn zhī diǎn 。
shēn xián dé zòng guān , wú yǔ wú suǒ qiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.