Traditional

池上

裊裊涼風動,淒淒寒露零。
蘭衰花始白,荷破葉猶青。
獨立棲沙鶴,雙飛照水螢。
若為寥落境,仍值酒初醒。

Simplified

池上

袅袅凉风动,凄凄寒露零。
兰衰花始白,荷破叶犹青。
独立栖沙鹤,双飞照水萤。
若为寥落境,仍值酒初醒。

Pronunciation

chí shàng

niǎo niǎo liáng fēng dòng , qī qī hán lù líng 。
lán shuāi huā shǐ bái , hé pò yè yóu qīng 。
dú lì qī shā hè , shuāng fēi zhào shuǐ yíng 。
ruò wéi liáo luò jìng , réng zhí jiǔ chū xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.