Traditional

池上二絕

山僧對棋坐,局上竹陰清。
映竹無人見,時聞下子聲。
小娃撐小艇,偷采白蓮回。
不解藏蹤跡,浮萍一道開。

Simplified

池上二绝

山僧对棋坐,局上竹阴清。
映竹无人见,时闻下子声。
小娃撑小艇,偷采白莲回。
不解藏踪迹,浮萍一道开。

Pronunciation

chí shàng èr jué

shān sēng duì qí zuò , jú shàng zhú yīn qīng 。
yìng zhú wú rén jiàn , shí wén xià zǐ shēng 。
xiǎo wá chēng xiǎo tǐng , tōu cǎi bái lián huí 。
bù jiě cáng zōng jì , fú píng yí dào kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.