Traditional

池上即事

移床避日依松竹,解帶當風掛薜蘿。
鈿砌池心綠蘋合,粉開花面白蓮多。
久陰新霽宜絲管,苦熱初涼入綺羅。
家醞瓶空人客絕,今宵爭奈月明何。

Simplified

池上即事

移床避日依松竹,解带当风挂薜萝。
钿砌池心绿苹合,粉开花面白莲多。
久阴新霁宜丝管,苦热初凉入绮罗。
家酝瓶空人客绝,今宵争奈月明何。

Pronunciation

chí shàng jí shì

yí chuáng bì rì yī sōng zhú , jiě dài dāng fēng guà bì luó 。
diàn qì chí xīn lǜ píng hé , fěn kāi huā miàn bái lián duō 。
jiǔ yīn xīn jì yí sī guǎn , kǔ rè chū liáng rù qǐ luó 。
jiā yùn píng kōng rén kè jué , jīn xiāo zhēng nài yuè míng hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.