Traditional

池上夜境

晴空星月落池塘,澄鮮凈綠表裏光。
露簟清瑩迎夜滑,風襟瀟灑先秋涼。
無人驚處野禽下,新睡覺時幽草香。
但問塵埃能去否,濯纓何必向滄浪。

Simplified

池上夜境

晴空星月落池塘,澄鲜净绿表里光。
露簟清莹迎夜滑,风襟潇洒先秋凉。
无人惊处野禽下,新睡觉时幽草香。
但问尘埃能去否,濯缨何必向沧浪。

Pronunciation

chí shàng yè jìng

qíng kōng xīng yuè luò chí táng , chéng xiān jìng lǜ biǎo lǐ guāng 。
lù diàn qīng yíng yíng yè huá , fēng jīn xiāo sǎ xiān qiū liáng 。
wú rén jīng chǔ yě qín xià , xīn shuì jué shí yōu cǎo xiāng 。
dàn wèn chén āi néng qù fǒu , zhuó yīng hé bì xiàng cāng làng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.