Traditional

池上早夏

水積春塘晚,陰交夏木繁。
舟船如野渡,籬落似江村。
靜拂琴床席,香開酒庫門。
慵閑無一事,時弄小嬌孫。

Simplified

池上早夏

水积春塘晚,阴交夏木繁。
舟船如野渡,篱落似江村。
静拂琴床席,香开酒库门。
慵闲无一事,时弄小娇孙。

Pronunciation

chí shàng zǎo xià

shuǐ jī chūn táng wǎn , yīn jiāo xià mù fán 。
zhōu chuán rú yě dù , lí luò sì jiāng cūn 。
jìng fú qín chuáng xí , xiāng kāi jiǔ kù mén 。
yōng xián wú yī shì , shí nòng xiǎo jiāo sūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.