Traditional

池上早春即事招夢得

老更驚年改,閑先覺日長。
晴薰榆莢黑,春染柳梢黃。
雪破山呈色,冰融水放光。
低平穩船舫,輕暖好衣裳。
白角三升榼,紅茵六尺床。
偶遊難得伴,獨醉不成狂。
我有中心樂,君無外事忙。
經過莫慵懶,相去兩三坊。

Simplified

池上早春即事招梦得

老更惊年改,闲先觉日长。
晴薰榆荚黑,春染柳梢黄。
雪破山呈色,冰融水放光。
低平稳船舫,轻暖好衣裳。
白角三升榼,红茵六尺床。
偶游难得伴,独醉不成狂。
我有中心乐,君无外事忙。
经过莫慵懒,相去两三坊。

Pronunciation

chí shàng zǎo chūn jí shì zhāo mèng dé

lǎo gēng jīng nián gǎi , xián xiān jué rì cháng 。
qíng xūn yú jiá hēi , chūn rǎn liǔ shāo huáng 。
xuě pò shān chéng sè , bīng róng shuǐ fàng guāng 。
dī píng wěn chuán fǎng , qīng nuǎn hǎo yī cháng 。
bái jiǎo sān shēng kē , hóng yīn liù chǐ chuáng 。
ǒu yóu nán dé bàn , dú zuì bù chéng kuáng 。
wǒ yǒu zhōng xīn lè , jūn wú wài shì máng 。
jīng guò mò yōng lǎn , xiāng qù liǎng sān fāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.