Traditional

池上竹下作

穿籬繞舍碧逶迤,十畝閑居半是池。
食飽窗間新睡後,腳輕林下獨行時。
水能性淡為吾友,竹解心虛即我師。
何必悠悠人世上,勞心費目覓親知?

Simplified

池上竹下作

穿篱绕舍碧逶迤,十亩闲居半是池。
食饱窗间新睡后,脚轻林下独行时。
水能性淡为吾友,竹解心虚即我师。
何必悠悠人世上,劳心费目觅亲知?

Pronunciation

chí shàng zhú xià zuò

chuān lí rào shè bì wēi yǐ , shí mǔ xián jū bàn shì chí 。
shí bǎo chuāng jiān xīn shuì hòu , jiǎo qīng lín xià dú xíng shí 。
shuǐ néng xìng dàn wéi wú yǒu , zhú jiě xīn xū jí wǒ shī 。
hé bì yōu yōu rén shì shàng , láo xīn fèi mù mì qīn zhī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.