Traditional

池上篇

十畝之宅,五畝之園。
有水一池,有竹千竿。
勿謂土狹,勿謂地偏。
足以容膝,足以息肩。
有堂有庭,有橋有船。
有書有酒,有歌有弦。
有叟在中,白須飄然。
識分知足,外無求焉。
如鳥擇木,姑務巢安。
如龜居坎,不知海寬。
靈鶴怪石,紫菱白蓮。
皆吾所好,盡在吾前。
時飲一杯,或吟一篇。
妻孥熙熙,雞犬閑閑。
優哉遊哉,吾將終老乎其間。

Simplified

池上篇

十亩之宅,五亩之园。
有水一池,有竹千竿。
勿谓土狭,勿谓地偏。
足以容膝,足以息肩。
有堂有庭,有桥有船。
有书有酒,有歌有弦。
有叟在中,白须飘然。
识分知足,外无求焉。
如鸟择木,姑务巢安。
如龟居坎,不知海宽。
灵鹤怪石,紫菱白莲。
皆吾所好,尽在吾前。
时饮一杯,或吟一篇。
妻孥熙熙,鸡犬闲闲。
优哉游哉,吾将终老乎其间。

Pronunciation

chí shàng piān

shí mǔ zhī zhái , wǔ mǔ zhī yuán 。
yǒu shuǐ yī chí , yǒu zhú qiān gān 。
wù wèi tǔ xiá , wù wèi dì piān 。
zú yǐ róng xī , zú yǐ xī jiān 。
yǒu táng yǒu tíng , yǒu qiáo yǒu chuán 。
yǒu shū yǒu jiǔ , yǒu gē yǒu xián 。
yǒu sǒu zài zhōng , bái xū piāo rán 。
shí fēn zhī zú , wài wú qiú yān 。
rú niǎo zé mù , gū wù cháo ān 。
rú guī jū kǎn , bù zhī hǎi kuān 。
líng hè guài shí , zǐ líng bái lián 。
jiē wú suǒ hǎo , jìn zài wú qián 。
shí yǐn yī bēi , huò yín yī piān 。
qī nú xī xī , jī quǎn xián xián 。
yōu zāi yóu zāi , wú jiāng zhōng lǎo hū qí jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.