Traditional

池上送考功崔郎中兼別房竇二妓

文昌列宿征還日,洛浦行雲放散時。
鹓鷺上天花逐水,無因再會白家池。

Simplified

池上送考功崔郎中兼别房窦二妓

文昌列宿征还日,洛浦行云放散时。
鹓鹭上天花逐水,无因再会白家池。

Pronunciation

chí shàng sòng kǎo gōng cuī láng zhōng jiān bié fáng dòu èr jì

wén chāng liè sù zhēng huán rì , luò pǔ xíng yún fàng sàn shí 。
yuān lù shàng tiān huā zhú shuǐ , wú yīn zài huì bái jiā chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.