Traditional

池上醉歌

我欲築化人中天之臺,下視四海皆飛埃;又欲造方士入海之舟,破浪萬裏求蓬萊。
取日掛向扶桑枝,留春挽回北鬥魁。
橫笛三尺作龍吟,腰鼓百面聲轉雷。
飲如長鯨海可竭,玉山不倒高崔嵬。
半酣脫幘發尚綠,壯心未肯成低摧。
我妓今朝如花月,古人白骨生蒼苔;後當視今如視古,對酒惜醉何為哉?

Simplified

池上醉歌

我欲筑化人中天之台,下视四海皆飞埃;又欲造方士入海之舟,破浪万里求蓬莱。
取日挂向扶桑枝,留春挽回北斗魁。
横笛三尺作龙吟,腰鼓百面声转雷。
饮如长鲸海可竭,玉山不倒高崔嵬。
半酣脱帻发尚绿,壮心未肯成低摧。
我妓今朝如花月,古人白骨生苍苔;後当视今如视古,对酒惜醉何为哉?

Pronunciation

chí shàng zuì gē

wǒ yù zhù huà rén zhōng tiān zhī tái , xià shì sì hǎi jiē fēi āi û yòu yù zào fāng shì rù hǎi zhī zhōu , pò làng wàn lǐ qiú péng lái 。
qǔ rì guà xiàng fú sāng zhī , liú chūn wǎn huí běi dǒu kuí 。
héng dí sān chǐ zuò lóng yín , yāo gǔ bǎi miàn shēng zhuǎn léi 。
yǐn rú cháng jīng hǎi kě jié , yù shān bù dǎo gāo cuī wéi 。
bàn hān tuō zé fā shàng lǜ , zhuàng xīn wèi kěn chéng dī cuī 。
wǒ jì jīn zhāo rú huā yuè , gǔ rén bái gǔ shēng cāng tái û hòu dāng shì jīn rú shì gǔ , duì jiǔ xī zuì hé wéi zāi ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.