Traditional

池亭夜賦

池上小亭幽,清宵秉燭遊。
荷盤時瀉露,螢火早知秋。
有感歲時速,無聲河漢流。
殊方不堪住,歸夢繞滄洲。

Simplified

池亭夜赋

池上小亭幽,清宵秉烛游。
荷盘时泻露,萤火早知秋。
有感岁时速,无声河汉流。
殊方不堪住,归梦绕沧洲。

Pronunciation

chí tíng yè fù

chí shàng xiǎo tíng yōu , qīng xiāo bǐng zhú yóu 。
hé pán shí xiè lù , yíng huǒ zǎo zhī qiū 。
yǒu gǎn suì shí sù , wú shēng hé hàn liú 。
shū fāng bù kān zhù , guī mèng rào cāng zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.