Traditional

池畔閑坐,兼呈侍中

池畔最平處,樹陰新合時。
移床解衣帶,坐任清風吹。
舉棹鳥先覺,垂綸魚未知。
前頭何所有,一卷晉公詩。

Simplified

池畔闲坐,兼呈侍中

池畔最平处,树阴新合时。
移床解衣带,坐任清风吹。
举棹鸟先觉,垂纶鱼未知。
前头何所有,一卷晋公诗。

Pronunciation

chí pàn xián zuò , jiān chéng shì zhōng

chí pàn zuì píng chǔ , shù yīn xīn hé shí 。
yí chuáng jiě yī dài , zuò rèn qīng fēng chuī 。
jǔ zhào niǎo xiān jué , chuí lún yú wèi zhī 。
qián tóu hé suǒ yǒu , yī juàn jìn gōng shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.