Traditional

池西亭

朱欄映晚樹,金魄落秋池。
還似錢唐夜,西樓月出時。

Simplified

池西亭

朱栏映晚树,金魄落秋池。
还似钱唐夜,西楼月出时。

Pronunciation

chí xī tíng

zhū lán yìng wǎn shù , jīn pò luò qiū chí 。
huán sì qián táng yè , xī lóu yuè chū shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.