Traditional

池鶴八絕句·烏贈鶴

與君白黑大分明,縱不相親莫見輕。
我每夜啼君怨別,玉徽琴裏忝同聲。

Simplified

池鹤八绝句·乌赠鹤

与君白黑大分明,纵不相亲莫见轻。
我每夜啼君怨别,玉徽琴里忝同声。

Pronunciation

chí hè bā jué jù · wū zèng hè

yǔ jūn bái hēi dà fēn míng , zòng bù xiāng qīn mò jiàn qīng 。
wǒ měi yè tí jūn yuàn bié , yù huī qín lǐ tiǎn tóng shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.