Traditional

汴州人歌

濁流洋洋,有辟其郛。
闐道嚾呼,公來之初。
今公之歸,公在喪車。
公既來止,東人以完。
今公歿矣,人誰與安?

Simplified

汴州人歌

浊流洋洋,有辟其郛。
阗道嚾呼,公来之初。
今公之归,公在丧车。
公既来止,东人以完。
今公殁矣,人谁与安?

Pronunciation

biàn zhōu rén gē

zhuó liú yáng yáng , yǒu bì qí fú 。
tián dào huàn hū , gōng lái zhī chū 。
jīn gōng zhī guī , gōng zài sāng chē 。
gōng jì lái zhǐ , dōng rén yǐ wán 。
jīn gōng mò yǐ , rén shuí yǔ ān ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.