Traditional

汴河路有感

三十年前路,孤舟重往還。
繞身新眷屬,舉目舊鄉關。
事去唯留水,人非但見山。
啼襟與愁鬢,此日兩成斑。

Simplified

汴河路有感

三十年前路,孤舟重往还。
绕身新眷属,举目旧乡关。
事去唯留水,人非但见山。
啼襟与愁鬓,此日两成斑。

Pronunciation

biàn hé lù yǒu gǎn

sān shí nián qián lù , gū zhōu zhòng wǎng huán 。
rào shēn xīn juàn shǔ , jǔ mù jiù xiāng guān 。
shì qù wéi liú shuǐ , rén fēi dàn jiàn shān 。
tí jīn yǔ chóu bìn , cǐ rì liǎng chéng bān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.