Traditional

沁園春 按原誤作滿庭芳,茲據律改。

遇此荒年,天下門徒,受魔受難。
過此番才顯真誠,道友殺那,慷慨應過天仙。
廣化天尊,忠昭烈士,甲子旬中要五千。
加剛誌,九天仙闕,無數金蓮。
逢魔一誌當先。
心上休教邪共偏。
舉刀時,一性如山不動,三清上聖,到處隨現,不在功全。
不須行滿,一誌無疑,上聖勸諸門弟,肯忘形忘體,隨我升天。

Simplified

沁园春 按原误作满庭芳,兹据律改。

遇此荒年,天下门徒,受魔受难。
过此番才显真诚,道友杀那,慷慨应过天仙。
广化天尊,忠昭烈士,甲子旬中要五千。
加刚志,九天仙阙,无数金莲。
逢魔一志当先。
心上休教邪共偏。
举刀时,一性如山不动,三清上圣,到处随现,不在功全。
不须行满,一志无疑,上圣劝诸门弟,肯忘形忘体,随我升天。

Pronunciation

qìn yuán chūn àn yuán wù zuò mǎn tíng fāng , zī jù lǜ gǎi 。

yù cǐ huāng nián , tiān xià mén tú , shòu mó shòu nán 。
guò cǐ fān cái xiǎn zhēn chéng , dào yǒu shā nà , kāng kǎi yīng guò tiān xiān 。
guǎng huà tiān zūn , zhōng zhāo liè shì , jiǎ zǐ xún zhōng yào wǔ qiān 。
jiā gāng zhì , jiǔ tiān xiān què , wú shù jīn lián 。
féng mó yī zhì dāng xiān 。
xīn shàng xiū jiào xié gòng piān 。
jǔ dāo shí , yī xìng rú shān bù dòng , sān qīng shàng shèng , dào chǔ suí xiàn , bù zài gōng quán 。
bù xū xíng mǎn , yī zhì wú yí , shàng shèng quàn zhū mén dì , kěn wàng xíng wàng tǐ , suí wǒ shēng tiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.